Coixí de Guadamassil

Coixí de Guadamassil

Guadamacil, pell daurada, ferretejada i policromada, al revers: pell gofrada

51 x 59 cm

S.XVI

Espanya

Inventari: MAP 123. C/702

Descripció

Coixí de forma rectangular, compost per dues peces de pell cosides, amb un voraviu al voltant. La cara principal del coixí és de guadamassil i decorada amb motius ferretejats i policromats, tot i que la policromia s’ha perdut força de manera que és difícil apreciar-la. Predomina el ferretejat de forma de semicercle amb decoració radial.

A la part central es dibuixa una flor envoltada per un cercle que es repeteix a cada una de les quatre cantonades a mode de ventall.

La cara posterior és de pell gofrada i repeteix una trama més simple d’escames

Context

Coixí de caràcter litúrgic, utilitzat com a suport de missal a l’altar. És una confecció espanyola del segle XVI on es percep una influència de l’enquadernació del moment. La decoració que s’observa a la cara principal presenta nombroses similituds amb les enquadernacions espanyoles conegudes com “de abanicos” que es van generalitzar a partir de la segona meitat del segle XVI.

Al segle XVI la confecció de coixins en els tallers de guadamassilers possiblement era molt nombrosa, ja que a les ordenances dels guadamassilers de Barcelona, amb data de 23 d’agost de 1539, s’obligava a confeccionar un parell de coixins per superar l’examen per esdevenir mestre guadamassiler “… e dit examen hage esser fet en la forma següent; ço es, que los que voldran esser examinats hagen y sien tenguts fer una tenyida o caldra de cuyram vermell y fer una cortina y un parell de coxins…”

Bibliografia

A.A.D.D. 1992. L’Art en la Pell. Cordovans i Guadamassils a la Col•lecció Colomer Munmany. Generalitat de Catalunya. Núm. 95

A.A.D.D. 1998. El Arte en la Piel. Museu de l’Art de la Pell. Fundación Central Hispano. P. 80-81.

Madurell, Marimón, J.M: El antiguo arte del guadamecí y sus artifices. Vic. Colomer Munmany S.A. 1873.