Imatges religioses

Les IMATGES de caràcter religiós fetes de pell daurada, policromada i ferratjada o bé de pell repujada, són molt nombroses a partir del segle XVI. Aquestes imatges eren freqüents en moltes llars i esglésies com a objectes de devoció popular. Repetien insistentment els mateixos temes entorn de la crucifixió, la Verge Maria i alguns sants, com la Verònica i la Santa Faç. La figura inexpressiva de la Santa Faç representa la impressió del rostre de Jesús en un llenç. Camí del Calvari, Verònica eixugà la suor del rostre de Crist amb el seu vel, a on quedà gravada la faç.

Generalment el mateix guadamassiler solia pintar les imatges, com una tasca més de tot el procés. Tot i així, en les obres de més qualitat artística hi podia intervenir, a més, un pintor.